مهندس مشاور : شرکت انهار

نام پروژه : پروژه اروند کنار

...............
..............

انتقال آب ثقلی سنجر - دزفول

.........
...............

پروژه کشور عراق

...............
مهندس مشاور : شرکت دلتا

پروژه تجهیز اراضی شالیزاری مازندران

...............
مهندس مشاور : شرکت آب گستر

پروژه نخیلات

...............
مهندس مشاور : شرکت آب خاک تهران

پروژه انتقال زه آب جهاد نصر - رامشیر

کارفرما : مشارکت نصر تهران