در بعضی کشورها برای لوله های پلاستیکی استانداردهایی تدوین شده است که شکل و اندازه و تراکم سوراخها و همچنین برخی تستها بر روی لولهها را مشخص میسازد. این استانداردها علاوه بر اینکه توسط سازندگان برای طراحی و ساخت لوله رعایت میشود، برای تنظیم مشخصات فنی در اسناد مناقصه و همچنین به منظور کنترل کیفیت لولههای تولید شده مورد استفاده قرار میگیرند.