استاندارد پلاستیک ها- لوله های زهکشی از جنس پلی وینیل کلراید سخت- ویژگی ها و روش های آزمون که توسط کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در سیصدو بیست و نهمین جلسه کمیته ملی استاندارد شیمیایی و پلیمری مورخ 2/8/83 تائید شده است. در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه ، در حد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته (DIN1187) هماهنگی ایجاد شود. لوله های زهکشی شیاردار باید دارای نشانه گذاری دایمی به فواصل 1 متری با مشخصات زیر باشند: شماره استاندارد ملی ایران و کد رهگیری استاندارد شرکت تولید کننده نام یا علامت تجاری اندازه اسمی لوله ها سال تولید

Call Now