استانداردها

7669- لوله مشبک زهکشی

روش تست KOMO

لوله دوجداره 9116- قسمت اول

DIN 1187

لوله دوجداره 9116- قسمت دوم

لوله دوجداره 9116- قسمت سوم

 
 

Call Now